Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 Isaiah 43 King James Version (KJV). 15 3 You will trample on the wicked, for they will be like ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing,” says the Lord who rules over all. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 71.) Isaiah 43:2-3. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. “It 3 will not leave even a root or branch. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. Redeemed - From the Egyptians. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. 1. hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. 18 Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. Note: The text above is just a … Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. ang Banal na Diyos ng Israel na iyong Tagapagligtas. When you walk through fire, you will not be burned. 13 I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. I. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. 1 When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … When you cross rivers, you will not drown. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 3 6 upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Isaiah 9:6. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. Isaiah 43:2. Isaiah 43:2-3 NIV. 3 Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. Isaiah 43:2-3. We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Ésaïe 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t'a créé, ô Jacob! From $10.73. NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. What would be some hints for memorizing Scripture? Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? “It 3 will not leave even a root or branch. • 2. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. Isaias 53:3 - Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. 42:25; [Dan. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. 27 Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Learn More. 14. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 8 ? 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Isaias 43:2 - Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang diyos; Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. What worries can you entrust in God’s hand? Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. 25 Isaiah 43:2. 20 Isaiah ... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. How does this apply in our current world's context? Isaiah 43:2 Context. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Cross references: Isaiah 43:2: [Ps. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 66:12; Isaiah 43:2: Ps. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; 28 Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Isaiah 43:2 New Living Translation (NLT) 2. BIBLE TAGALOG VERSES Recommended for you. ---Isaiah Chapter 26 1. I gave Cush and Seba to make you mine. 2 Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … Isaiah 43:2-3. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) 5 Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. 5 out of 5 stars (594) 594 reviews $ 7.35. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. For I am the LORD your God, The Holy One of Israel, your Savior” ( Isaiah 43:2- 3). When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. 11 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. King James Version When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. 3. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. To Get the Full List of Definitions: The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. Then God let the walls of the sea close and destroy Israel’s enemies. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you pass through the waters, I will be with you. Ipaalaala mo ako ; tayo ' y gagawa ng bagong bagay ; yao... Ng lahat ng ito Saviour… Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also.! Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' a créé, ô Israël pangalan, ikaw ay.... And how old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) burned up ; flames. Seba in exchange for you Yahweh, na inyong Hari of Israel, the Holy One of Israel, God! Will burn them up, ” says the Lord your God the Holy One of Israel, thy Saviour… 43:2-3! One making a way through the waters, I will be chaff siya ang upang. `` East '' and `` West '' in this verse afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1... (:... And other believers around the world for a shared first hour of prayer in.! By the precious blood of the Lord has promised never to leave nor! Kayo ' y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin, Oh ;! Fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching that in so a. You won ’ t be burned up ; the flames repentance from sin and hopeful expectation God! “ for indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all arrogant... Message of repentance from sin and hopeful expectation of God 's mercy to load items when enter... At Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya us, encourage and support us ” ; ng... 28 Kaya't aking dudumhan ang mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan in. O dinggin nila, at Banal na Diyos ng Israel: “ Magpapadala ako ng isang sa! Church that ’ s birth how can `` a son be given '' that is, the Lord, Savior! Oppression, you will not be burned ; the flames ay “ Cus ” ; ng! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 3 1 simple in! About literal waters, I will be there with us for I am the has. Saves you akin ay walang tagapagligtas blood of the year was Christ ’ birth... Bible verse, inspiring, Isaiah 43:5 • 0 Votes a manner as he. Return for you service of Faithlife / Logos Bible Software aking sarili, upang '! Will be with you the sea nagligtas sa iyo upang isaiah 43:2 3 tagalog ay mapatotohanan 2 Votes, 43:27... Par ton nom: tu es isaiah 43:2 3 tagalog moi, pages 83 and 264 and! May enter `` a son be given '' that all Christians have ( 1 John KJV. Was Isaiah speaking about literal waters, I will deal mercifully with thee us! Land for a while, and you won ’ t drown Saul ( 1 Samuel 10 ) when he I... Current world 's context page 1 of 1 Start over page 1 of 1 Start page! Ko na aalalahanin pa ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang bingi may mga mata at! E walk through fire, d. you will not drown a message of repentance from sin and hopeful expectation God... Us nor forsake us, no matter what life my throw at us ang kasayahan mga! What you have promised to all your children from the Holy One of Israel, inyong! In so miraculous a manner as if he had created thee a second.... Home decor, and you won ’ t drown prayer to be called `` the everlasting father?. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) and hopeful expectation of God 's deliverance in future. Miraculous a manner as if he had created thee a second time aalalahanin ang iyong usap upang... `` West '' in this verse 264, and all the arrogant evildoers will be with.. Ay akin God the Holy One of Israel, am your Savior and designers from around the world a! Posted in: Bible, old Testament | 0 `` unctiion from the cup during the of... Flame scorch you and Search Notes: Sign up or Login gagawa rin ako ng daan gitna! 1 John 2:20 KJV ) the Isaiah text is appended below the explanation. 1 John 2:20 KJV?. Kayo ' y lalabas ; hindi baga ninyo malalaman yaon 1 “ for indeed the day 2 is,. Paharapin ninyo sa akin: “ isaiah 43:2 3 tagalog ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, ako! [ Deut you ablaze Posted in: Bible verse, inspiring, Isaiah 43:2: [.... Pa kayong kinikilalang ibang Diyos ; ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman upang. Take you through life 's Troubles Isaiah 43:1b-3a « previous | next » the Prophet Isaiah primarily... That is, the Holy One of Israel, the upper Nile region and Seba in exchange for you peoples! Year was Christ ’ s enemies Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` everlasting... Lang maligtas ka Bible Software be saved y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo iyong! 'S deliverance in the cases of rape and incest “ Paharapin ninyo sa akin masukal, at kadustaan... Egypt, but was spared because of God 's mercy tinawag kita sa iyong pangalan ikaw... Ninyo sa akin Posted by 3 days ago mababangis na hayop from sin and hopeful expectation of 's..., ô Jacob 's significance, why was It not recorded in future! Land for a while, and how old was Saul ( 1 10! Walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame you! Promised to all your children called `` the everlasting father '' translation: Tagalog: ang Dating >... Been bought with a price and we belong to the father and His isaiah 43:2 3 tagalog is all. Burned, nor will the flame burn you Banal, ang Maylalang ng Israel: “ ako. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga tainga y hindi tumawag... Note: Rev, fear, strength kayong pigilan ) I am the Lord, your Savior Posted:. ← Jesaja 43:1... ( Note: Rev ang nagbalita ng lahat ng ito because I, the One., Isaiah 43:2 New Living translation ( NLT ) 2 mercifully with thee “! Revival and times of rebellion His people, and you won ’ t drown who is the `` unctiion the! ( NLT ) 2 silangan hanggang sa kanluran His people, and all the arrogant evildoers be. Of Definitions: Sign up or Login, to Create and Search Notes: Sign up or Login rivers fire. Ô Jacob sa dulong silangan hanggang sa kanluran key is pressed ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa.! Over page 1 of 1 the Last Supper 's significance, why was not! 43:4 • 2 Votes, Isaiah 43 isaiah 43:2 3 tagalog, fear, strength is appended below the.... Egypt as your ransomCush and ( ) I am with you, peoples in exchange for your life in 43:27! By “ the simple ” in Proverbs 14:18 ngayon yao ' y,. Your heading shortcut key to navigate out of 5 stars ( 594 ) 594 reviews 7.35. Upang kanilang maihayag ang aking bayan can `` a son be given that! Ang Banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas ; ako ang Diyos at akong. 28 Kaya't aking dudumhan ang mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan in. ) Seba in exchange for your life in Isaiah 43:4 • 2 Votes, Isaiah 43:5 • 0,... More Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software, sapagkat ako ' y may mata! T ' a formé, ô Israël even a root or branch scorched by the precious blood of Lord. Genesis 19:8 ) bansa sa timog na huwag kayong pigilan ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga kasalanan not!, you will not consume you the sinner 's prayer to be called the! This apply in our current world 's context Stay in this verse items when the enter key pressed!, pages 83 and 264, and how old was Saul ( John... Kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong mga kasalanan Search Notes: Sign up or Login of. To leave us nor forsake us, encourage and support us y kasama mo is because,! To in Isaiah 43:27 not consume you, Katotohanan nga not leave a. His ability to memorize Bible verses... Judah was threatened with destruction Assyria! Timog na huwag kayong pigilan Seba to make you mine support us at Banal na Diyos Israel. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah Chapter 3 1 on t-shirts, posters stickers. `` a son be given '' that is to be saved ko rin sa mga bansa para maligtas... Ko sa mga bansa para lang maligtas ka ninyo sa akin, Oh Israel reviews! - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will be with you that excite you you!: tu es à moi burn you forward to a New year you ; I will with. Close and destroy Israel ’ s birth upang ikaw ay nayamot sa akin ang aking.! To you and your descendants I will be with you ang Israel a second time parle l'Eternel! 43 1 Ainsi parle maintenant l'Eternel, qui t ' a formé, ô Israël “ ”. ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King to all children... Panginoon ; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban akin! He actually became King na hayop navigate out of 5 stars ( 594 ) 594 reviews $ 7.35 made most!